VS PLASTIK, s.r.o.

VS PLASTIK
česky    english

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky pro prodej v internetovém obchodě firmy VS PLASTIK, s.r.o. umístěném na: www.vsplastik.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vsplastik.cz a blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
1.2. Prodávající a zároveň provozovatel tohoto internetového obchodu je firma VS PLASTIK,s.r.o. se sídlem: Jasenice 2192, 755 01 Vsetín, IČO: 60794321, DIČ: CZ60794321.
1.3. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
1.4. Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami vyplývající z uzavření kupní smlouvy se pro podnikatelské subjekty řídí ustanoveními Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění. Je-li smluvní stranou spotřebitel (nepodnikatelský subjekt), řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

2. Objednávka/Kupní smlouva

2.1. Objednávka zaslaná kupujícím elektronickou formou prostřednictvím internetového obchodu www.vsplastik.cz musí obsahovat minimálně tyto údaje: název společnosti/jméno a příjmení, poštovní adresa, telefon, e-mailová adresa, kód/název zboží, cena a počet kusů objednávaného zboží, způsob platby a způsob doručení.
2.2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.vsplastik.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijaté objednávky prodávajícím.

3. Dodací podmínky

3.1. Obecná dodací lhůta je do 5 pracovních dnů. V případě prodloužení dodací lhůty bude prodávající kontaktovat kupujícího a bude dohodnut termín dodání.
3.2. Způsob dodání: přepravní společnost (PPL, Česká pošta)

4. Platební podmínky

Způsob platby zvolí kupující při vyplnění objednávky:
- na dobírku (hotově při převzetí) podle podmínek přepravní společnosti PPL, České pošta,
- bankovním převodem (zálohová platba) – prodávající vystaví zálohovou fakturu kupujícímu, objednané zboží bude expedováno do 2 dnů od data připsání platby na účet prodávajícího,
- hotově při odběru v sídle prodávajícího na adrese: Jasenice 2192, 755 01 Vsetín; nutno předem dohodnout termín převzetí zboží na telefonu 571 405 573.

5. Záruka a reklamace

5.1. Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo nevhodným uskladněním.
5.2. Kupující je povinen pečlivě prohlédnout zboží při převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu, je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti přepravce nebo tuto skutečnost zaznamenat do přepravního listu. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese přepravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.
5.3. Reklamace musí být provedena písemnou formou. Reklamace množství či jiných zjevných vad musí být kupujícím uplatněna nejdéle do 3 pracovního dne od převzetí zboží. Reklamace skrytých vad musí být uplatněna ihned po jejich zjištění.
5.4. Adresa pro uplatnění reklamace je: VS PLASTIK,s.r.o., Jasenice 2192 755 01 Vsetín. V závislosti na charakteru vady a povaze zboží bude v souladu s právními předpisy platnými v ČR oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, poskytnutím slevy z kupní ceny nebo vrácením zaplacené kupní ceny.

6. Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího vymazat z naší databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

7. Ostatní ustanovení

7.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
7.2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1.dubna 2011. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění těchto obchodních podmínek.

NÁŠ CÍL JE BÝT SPOLEHLIVÝM DODAVATELEM A TRVALE VYCHÁZET VSTŘÍC POŽADAVKŮM ZÁKAZNÍKŮ
VS PLASTIK, s.r.o., Jasenice 2192, Vsetín 755 01, Česká republika, tel.: 571 405 573, fax: 571 405 587,
e-mail: info@vsplastik.cz, www.vsplastik.cz, 2008 © VS PLASTIK, s.r.o.